RODO

SZANOWNY PACJENCIE,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ws Ochrony Danych Osobowych (RODO) uprzejmie informuję, że Twoje dane są przetwarzane w ramach świadczonych usług przez MOBILNE EEG VIOLETTA WENSIERSKA na zasadach opisanych w tym Rozporządzeniu (art.9 ust.2 lit. h RODO).Prowadzenia działalności medycznej  związane jest z obowiązkiem  prowadzenia dokumentacji medycznej.

Wyrażając zgodę na usługi medyczne, badania EEG wraz z opisem (ustnie czy pisemnie) wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez MOBILNE EEG VIOLETTA WENSIERSKA danych osobowych potrzebnych do realizacji tego świadczenia. Żadna dodatkowa zgoda nie jest wymagana. Ze względu na fakt, że (zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) dokumentacja przechowywana jest przez okres 20 lat, przewidziane w przepisach o ochronie danych osobowych „prawo do zapomnienia” może zostać zrealizowane dopiero po upływie tego okresu.

Każdy Pacjent ma prawo do złożenia wniosku o udostępnienie danych osobowych oraz dokumentacji medycznej. Może również w drodze odrębnego wniosku upoważnić (aż do odwołania) inną bliską osobę zarówno do dowiadywania się o stanie jego zdrowia, jak i do składania wniosków o udostępnienie dokumentacji. Pierwsza kopia dokumentacji udostępniana jest nieodpłatnie.

W zakres danych osobowych niezbędnych do udzielenia świadczenia wchodzą: imię, nazwisko, PESEL , adres, ewentualnie e-mail i – w przypadku osób niezdolnych do wyrażenia zgody – dane opiekuna ustawowego.

Będąc poproszonym o podanie numeru telefonu, czy adresu poczty elektronicznej i podając te dane ułatwiasz nam kontakt ze sobą i upoważniasz MOBILNE EEG VIOLETTA WENSIERSKA do wykorzystania tych środków komunikacji w celu:

  • dowiedzenia się o stan zdrowia przed i po badaniu,
  • informacji o przygotowaniu do badania,
  • przypomnienia o wizycie,
  • odwołania wizyty,
  • przypomnienia o badaniu okresowym (jeśli jego konieczność uzasadniona jest charakterem dolegliwości)

taki kontakt z Tobą nie jest w świetle prawa traktowany jako marketing usług i nie jest na to wymagana zgoda pacjenta.

Pamiętaj jednak, że możesz w każdej chwili poprosić o usunięcie lub sprostowanie tych danych. „Odbiorcami” Twoich danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (np. ZUS, NFZ, sądy) lub osoby, które sam upoważnisz.

Jeśli uznasz, że działania MOBILNE EEG VIOLETTA WENSIERSKA naruszają zasady ochrony danych osobowych możesz zwrócić się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 606 950 000. E-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

Administratorem danych osobowych jest:MOBILNE EEG VIOLETTA WENSIERSKA, ul. Cygańska Góra 19, 80-171 Gdańsk
Dane kontaktowe administratora danych: E-MAIL: mobilne-eeg@wp.pl, TELEFON: 604 438 855
Cel przetwarzania: Realizacja zadań podmiotu leczniczego – wykonywanie badań mobilnych EEG.
Źródło pochodzenia danych osobowych, a gdy ma to zastosowanie – czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych: Pacjent, osoby upoważnione przez pacjenta.
Podstawy prawne przetwarzania: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.
Zgoda pacjenta na udostępnienie dokumentacji medycznej.
Odbiorcami danych osobowych są: Pacjent, osoba upoważniona przez pacjenta, podmioty wskazane w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.
Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:Dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane osobowe pacjenta będą przechowywane zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.
Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub w przypadku zbierania danych osobowych w formularz internetowym za pomocą odznaczenia zgody na formularzu internetowym. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych.
Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu leczenia nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Administrator nie ma obowiązku informowania osoby upoważnionej przez pacjenta.